REGULAMIN

  1. Podmiot prowadzący sklep efectownia.pl

Efectownia Michał Kukliński

ul. Kosynierów Gdyńskich 27
86-300 Grudziądz
NIP 8762372431
e-mail: biuro@efectownia.pl
tel. 785 374 439

  1. Stosowane w regulaminie definicje

Sklep internetowy, Sklep, efectownia.pl – sklep internetowy dostępny pod adresem efectownia.pl, będący przedmiotem niniejszego regulaminu.

Sprzedawca – właściciel sklepu efectownia.pl, wskazany w pierwszym punkcie regulaminu.

Klient, Kupujący – Osoba, będąca Konsumentem (w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny) lub Przedsiębiorcą (w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego), korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem drogi elektronicznej w ramach Sklepu internetowego lub zawierająca ze Sprzedawcą umowę o dostawę treści cyfrowych.

Produkt/Usługa – produkt/usługa dostępna w Sklepie efectownia.pl, będąca przedmiotem umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Koszyk – narzędzie wirtualne umożliwiające Usługobiorcy gromadzenie wybranych usług przed ich zakupem oraz obliczanie ich wartości. W trakcie wyboru usług Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie kolejnych usług lub usuwanie ich.

Przejdź do płatności/Zakładka podsumowanie – sekcja dostępna w Koszyku Sklepu efectownia.pl, umożliwiająca złożenie zamówienia poprzez wypełnienie wymaganych danych, wybór sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

Zamówienie – oświadczenie Klienta będące potwierdzeniem woli zawarcia umowy ze Sprzedawcą o dostawę treści cyfrowych i/lub o świadczenie usług cyfrowych, złożone poprzez Sklep efectownia.pl.

  1. Postanowienia ogólne

1. Sklep efectownia.pl prowadzi sprzedaż produktów i usług niezbędnych do skutecznego wdrożenia strategii pozycjonowania stron internetowych.

2. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę i dostarczania treści cyfrowych.

3. W celu korzystania z funkcji dostępnych w Sklepie efectownia.pl niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu i możliwością przeglądania stron WWW.

  1. Zamówienia

1. Złożenie zamówienia w Sklepie efectownia.pl nie wymaga rejestracji w serwisie.

2. Zamówienie można złożyć poprzez dodanie do Koszyka produktu/produktów lub usługi/usług za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”.

3. Kolejno za pomocą przycisku „Zamówienie” przejść do zakładki „Podsumowanie”.

4. Warunkiem realizacji Zamówienia jest poprawne wypełnienie wymaganych danych w zakładce „Podsumowanie”, a następnie kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

5.  Kupujący, który złożył Zamówienie w sposób prawidłowy, otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia na adres e-mail podany w procesie składania Zamówienia.

6. Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu, w postaci elektronicznej, przesyłany na podany w procesie składania zamówienia adres e-mail. Aby otrzymać fakturę, przedsiębiorcy zobowiązani są do podania nazwy firmy oraz NIP-u.

7. Zamówienia w Sklepie efectownia.pl można składać 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem momentów, kiedy serwis nie działa z przyczyn technicznych.

8. Termin realizacji Zamówienia podany jest każdorazowo w karcie konkretnego produktu (opis produktu).

9. Złożenie Zamówienia – poprzez dodanie produktu/produktów i/lub usługi/usług do koszyka oraz poprawnego wypełnienia danych wymaganych w zakładce „Podsumowanie” i kliknięcia przycisku „Przejdź do płatności”, jest równoznaczne z koniecznością jego opłacenia.

10. Zamówienia, w których Kupujący nie podał wszystkich wymaganych danych i nie uzupełnił ich po wezwaniu Sprzedającego w ciągu 3 dni lub podał dane nieprawidłowe, nie będą rozpatrywane.

11. Ceny produktów i usług, widoczne w Sklepie efectownia.pl podane są w walucie: Polski złoty (PLN) i są kwotami brutto (wliczony podatek VAT).

12. Wszelkie dodatkowe informacje od Kupującego/ szczegóły Zamówienia mogą zostać dodane w procesie składania Zamówienia w sekcji „Uwagi do zamówienia” lub konsultowane za pomocą wiadomości e-mail, lub telefonicznie.

13. Nie przyjmujemy Zamówień dla stron o tematyce, której pozycjonowanie i reklamowanie jest niedozwolone przez polskie prawo.

14. Raporty z realizacji Zamówienia dostarczane są poprzez wiadomość e-mail na adres podany w procesie składania Zamówienia.

15. Rabaty łączą się ze sobą. 

16. Po upływie 12 miesięcy zastrzegamy sobie prawo do nieprzedłużania dodanych linków w naszych serwisach. Dopuszczamy także możliwość przedłużenia ważności dodanych linków po wcześniejszych indywidualnych ustaleniach.

  1. Płatności

1. Sklep efectownia.pl umożliwia dokonanie płatności online imoje, BLIK, za pomocą karty płatniczej. Kupujący dokonuje wyboru metody płatności w zakładce „Podsumowanie”.

2. Sprzedawca wystawia faktury VAT za zakupione produkty i usługi.

3. Realizacja zamówienia, które nie zostało opłacone, zostaje wstrzymane do czasu jego opłacenia lub anulowane, gdy płatność nie zostanie odnotowana w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia.

  1. Reklamacja

1. Klient ma możliwość zgłaszania reklamacji dotyczących Produktów i Usług świadczonych w ramach Serwisu, zwłaszcza w przypadku ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

2. Reklamacje można składać drogą pisemną, wysyłając list polecony na adres: ul. Kosynierów Gdyńskich 27, 86-300 Grudziądz lub poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: biuro@efectownia.pl.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać identyfikację osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz szczegółowy opis zdarzenia, będącego podstawą reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną przez Kupującego reklamację (zawiadomienie) w ciągu 14 dni. Brak reakcji ze strony Sprzedawcy po upływie wyznaczonego terminu skutkuje uznanie reklamacji za uzasadnioną.

6. O rezultatach rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca powiadomi Kupującego w formie pisemnej, odpowiadając na zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. W przypadku, gdy przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca poprosi składającego reklamację o uzupełnienie wskazanego zakresu.

  1. Rezygnacja z zamówienia

1. W okresie 14 dni od zawarcia umowy, Klient ma prawo zrezygnować z niej bez konieczności podawania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, wystarczy poinformować nas o podjętej decyzji, przesyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@efectownia.pl lub pisemnie w formie listu poleconego na adres: ul. Kosynierów Gdyńskich 27, 86-300 Grudziądz. Należy jednak zauważyć, że prawo odstąpienia nie obowiązuje, jeżeli usługa została w pełni zrealizowana za wyraźną zgodą Klienta (w przypadku zakupu w Sklepie).

2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa uważana jest za niezawartą. Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich otrzymanych od Kupującego płatności za daną usługę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, na wskazane konto bankowe. Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.

  1. Ochrona danych osobowych

1. Podczas składania zamówienia w Sklepie efectownia.pl podajesz swoje dane osobowe. Mogą one być używane w celu realizacji Zamówienia, kontaktu dotyczącego Zamówienia oraz wystawienia faktury. Źródłem tych danych jest osoba składająca zamówienie w Sklepie. Składanie Zamówienia jest oczywiście dobrowolne. Dane są bezpiecznie przechowywane przez firmę hostingową, na serwerze, na którym znajduje się Sklep. Pełna polityka prywatności jest dostępna pod adresem: https://efectownia.pl/polityka-prywatnosci/.

  1. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w postanowieniach Regulaminu. Nowe postanowienia stają się skuteczne w momencie opublikowania zaktualizowanego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na umowy zawarte przed wprowadzeniem nowych postanowień.

2. W sytuacjach niewymienionych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.